Accounting

Oferta obejmuje:

 1. przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego (złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego podatnika oraz udzielonych pełnomocnictw),
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta w uzgodnionych terminach,
 3. zdefiniowanie linii przepływu dokumentów,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i jasny, sporządzając comiesięczne wydruki zapisów księgowych adekwatnie do Ustawy o rachunkowości oraz wskazań Klienta, czuwając nad formalną i rachunkową stroną ewidencjonowanych dokumentów,
 5. składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 7. reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (w zakresie bieżących spraw księgowych),
 8. sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości,
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników, oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym jeśli występuje taki obowiązek),

Zakres usług dodatkowych świadczonych na życzenie Klienta:

 1. pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,
 2. porady, konsultacje oraz przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów,
 3. przygotowywanie wniosków kredytowych,
 4. opracowanie zakładowego planu kont,
 5. przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US,
 6. reprezentacja klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego,
 7. konsultacje z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego,
 8. sporządzanie planu budżetowego oraz przygotowanie innych raportów, zestawień i prognoz zgodnie ze wzorem przesłanym przez Klienta,
 9. inne usługi i prace zlecone przez Klienta.