Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 435

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Zmiany w podatku VAT począwszy od 1 stycznia 2013 | Vipaccount

Zmiany w podatku VAT począwszy od 1 stycznia 2013

Poniżej przesyłamy zmiany w podatku VAT począwszy od 1 stycznia 2013 r. według następujących ustaw:

 

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  (Dz. U. 2012 poz.1342)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 3. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

I.        Zmiany w VAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2013:

1.       Negatywne konsekwencje za niezapłacenie faktury:

a)       W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik jest zobowiązany do korekty (zmniejszenia) odliczenia podatku naliczonego.

b)       W przypadku niedokonania obowiązku korekty naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanej faktury.

c)       Obowiązek korekty podatku naliczonego obejmuje również wierzytelności powstałe do dnia 31 grudnia 2012, dla których upłynie 150 dni od terminu płatności w 2013 roku.

 2.       Zmiany w korzystaniu z ulgi na złe długi w zakresie VAT:

a)       Wierzytelność uznaje się za nieściągalną, gdy od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze minęło 150 dni i nie została ona uregulowana lub zbyta.

b)       Warunki skorzystania z ulgi dotyczące statusu wierzyciela i dłużnika:

  1. Wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni
  2. Dłużnik nie jest w trakcie postepowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  3. Nie trzeba już powiadamiać dłużnika o zamiarze dokonania korekty
  4. Podatnik wraz z deklaracją, w której dokonuje korekty podatku obowiązany jest zawiadomić właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego o kwotach korekty i danych dłużnika

3.       Zmiany w fakturowaniu:

a)       Zdefiniowano pojęcia dotyczące cech faktury elektronicznej:

i.            Autentyczność pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi albo wystawcy faktury

ii.            Integralność treści faktury – rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać.
iii.            Brak obowiązku posiadania pisemnej zgody odbiorcy na e-fakturę, wystarczy zgoda ustna lub zapłata za e-fakturę.

b)       Sformułowanie „faktura VAT” zostaje zastąpione słowem „faktura”.

c)       Możliwość wystawiania faktur zbiorczych, w przypadku wielu dostaw na rzecz tego samego odbiorcy. W miesiącu można wystawić jedną fakturę najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

d)       „Samofakturowanie”, fakturę może wystawić nabywca bądź osoba trzecia, nie trzeba o tym fakcie powiadamiać naczelnika urzędu skarbowego, ale konieczne jest zawarcie umowy z kontrahentem i ustalenie zasad zatwierdzania faktur przez sprzedawcę.

e)       faktury w WDT i w świadczeniu usług poza terytorium kraju mogą być wystawiane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

f)        Wystawianie faktur wewnętrznych stanie się opcjonalne.

g)       Dopuszczenie możliwości wystawiania faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych, równocześnie nie pozbawiające ich możliwości wystawiania rachunków.

h)       Zlikwidowano obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw – dla celów księgowania nadal prosimy o umieszczanie na fakturze numeru rejestracyjnego tankowanego samochodu.

i)         Wprowadzono nowe sformułowania, występujące jako obowiązkowy element faktury:

i.            „Odwrotne obciążenie” – należy ten zwrot umieścić na fakturze w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług dla podatników zagranicznych.
ii.            „Procedura marży dla biur podróży” – należy ten zwrot umieścić na fakturze w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży.
iii.            „Metoda kasowa” – należy ten zwrot umieścić na fakturze w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika który wybrał rozliczanie się metodą kasową w VAT:
iv.            „Procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki, „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki” – należy ten zwrot umieścić na fakturze w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża.

j)        Wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych:

i.            W przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro niewymagane będą dane dla faktury uproszczonej:

–         imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adres

–         miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

–         cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku  (cena jednostkowa netto)

–         wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

–         stawka podatku

–         suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

–         kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

 

4.       Nowe zasady dotyczące rozliczenia kasowego dla małych podatników:

a)       Mały podatnik od 01.01.2013 – wartość sprzedaży w 2012 r. nie przekroczy kwoty 4 922 000 zł.

b)       Możliwość skorzystania od 1 stycznia 2013 po pisemnym zgłoszeniu do urzędu skarbowego do 15 stycznia 2013, lub w przypadku zgłoszenia w ciągu roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie stosował tą metodę.

c)       Powstanie obowiązku podatkowego w rozliczeniu kasowym:

i.            z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku gdy nabywca towarów i usług jest podatnikiem VAT czynnym.
ii.            z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku gdy nabywca towarów i usług nie jest podatnikiem VAT czynnym.

 

5.       Dodatkowa możliwość określania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego jako alternatywa dla średniego kursu NBP.

 

6.       Nowa możliwość rozdysponowania zwrotu podatku VAT:

a)       Na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez bank lub kasę kredytu.

 

7.       Zaliczki przy transakcjach WNT i WDT

a)       Otrzymanie zaliczki na dostawę z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej i wystawienie faktury z tego tytułu nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego.

 

II.      Zmiany w VAT, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2013:

 

1.       Nieodpłatne przekazanie towarów

a)       Nie będzie podlegało opodatkowaniu przekazanie prezentów i próbek o małej wartości o ile będzie to miało związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

b)       Dodatkowo w zakres opodatkowania zostaną włączone drukowane materiały reklamowe i informacyjne nie spełniające definicji prezentu o małej wartości.

 

2.       Brak obowiązku naliczania podatku VAT w przypadku zakupu towarów na terenie kraju od zagranicznego podatnika zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT w Polsce

 

3.       Zmiana definicji importu i eksportu oraz wprowadzenie katalogu dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium UE

 

4.       Nowa definicja terenów budowlanych i związane z tym zwolnienie z podatku VAT (dostawa terenów niezabudowanych)

a)       Wg nowej definicji, jeśli nie będzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiążąca będzie dla przeznaczenia gruntu decyzja o warunkach zabudowy.

 

5.       Modyfikacja zwolnienia dotyczącego usług pocztowych

a)       Zwolnieniem od podatku VAT objęte zostaną jedynie powszechne usługi pocztowe świadczone przez podmiot do tego obowiązany na podstawie przepisów regulujących usługi pocztowe

 

6.       Rezygnacja z terminów warunkujących uznanie przemieszczenia towarów za WDT. Dotychczas, jeśli na skutek przemieszczenia, czasowe użycie przekraczało 24 miesiące należało je zakwalifikować jako WDT

 

7.       Możliwość dokonania importu towarów przez podmioty zagraniczne bez konieczności rejestracji na potrzeby VAT w Polsce

a)       W świetle nowych przepisów przedstawiciel podatkowy będzie mógł importować na rzecz zagranicznego podatnika towary na terytorium kraju, które sam następnie wywiezie z kraju w ramach WDT

 

8.       Zmiana definicji marży w usługach turystyki, gdzie określenie „cena nabycia” zastąpiona zostanie „faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika”. Skutkowało będzie to różnicą w obliczaniu marży w odniesieniu do dzisiejszego stanu prawnego.

 

9.       Zmiany stawek VAT na niektóre artykuły

a)       Stawką podstawową podatku VAT objęta zostanie tzw. „biała kawa”

b)       Z preferencyjnej 8% stawki podatku wykreślone zostaną m.in. wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, oraz usługi związane z produkcją programów telewizyjnych

 

III.   Zmiany w VAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2014:

 

1.       Zmianie ulegnie moment powstania obowiązku podatkowego

a)       Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi

b)       Przepisy warunkujące tzw. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego m.in. przy usługach budowlanych, transportowych czy usługach dot. dostawy „mediów” zostaną zmodyfikowane

 

2.       Zmieniona zostanie podstawa podatkowania w VAT

a)       Nowa definicja podstawy opodatkowania mówi o tym, że opodatkowaniu podlegać będzie wszystko co stanowi zapłatę jaką dostawca otrzyma z tytułu dokonania sprzedaży od odbiorcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej

 

3.       Można będzie pomniejszyć podatek VAT należny wynikający z faktury korygującej bez konieczności posiadania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę

a)       Podatnik chcący odliczyć podatek VAT z faktury korygującej będzie musiał jedynie udokumentować próbę jej doręczenia i posiadać dokumentację świadczącą o tym, że nabywca wie na jakich warunkach doszło do realizacji danej transakcji handlowej

 

4.       Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

a)       Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy

 

5.       Likwidacja zwolnienia z podatku VAT na dostawę towarów używanych

a)       Z ustawy zniknie pojęcie towarów używanych.

b)       Zwolnieniem objęte będą jedynie dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku pod warunkiem, że przy ich nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

 

6.       Wystawianie faktur

a)       Fakturę będzie można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towaru lub wykonania usługi, nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Posted in News | Aktualności