Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 435

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/vipconnect/ftp/vipaccount/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2013 | Vipaccount

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2013

Poniżej przesyłamy zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2013 r. według następujących ustaw:

1.       Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 20.11.2012 poz. 1278
2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Dz.U. z 30.11.2012, poz. 1342

 

I.                    Zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

 

Zmiany korekty kosztów nieuregulowanych we wskazanym w ustawie terminie :

 1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
 2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów (jw.), dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
 3. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.
 4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.
 5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.
 6. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Zmiany regulacji w zakresie leasingu

 1. Okres trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości skrócono z 10 lat do 5 lat.
 2. Podstawowy okres umowy leasingu – określa się czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.
 3. W przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.
 4. Wprowadzono możliwość leasingu prawa użytkowania wieczystego gruntów.
 5. Suma ustalonych opłat w umowie leasingu w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada, co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

 

II.                  Zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Zmiany limitu kosztów autorskich rozliczanych przez podatnika w skali roku podatkowego:

 1. Nadal obowiązują koszty w wysokości 50% przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne).
 2. Koszty 50% przysługują również pracownikom uzyskującym wynagrodzenie z tytułu praw autorskich od swojego pracodawcy.
 3. W roku podatkowym łączne koszty podatkowe w wysokości 50% przychodów nie mogą przekroczyć ½ górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – w 2013 r. granicą kosztów jest kwota 42 764 zł.
 4. Jeżeli podatnik udowodni, że poniósł faktyczne koszty wyższe od 50% przychodów, może potrącić koszty w wysokości kosztów faktycznie poniesionych również, gdy podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne faktycznie poniesione i udowodnione koszty były wyższe od kwoty rocznego limitu.
 5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Zmiany ulgi na Internet:

 1. Odliczenie ulgi na internet w 2013 przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Zmiany odliczenia ulgi rodzinnej:

 1. Odliczeniu podlega każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do:

a)       Jednego małoletniego dziecka – 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie), jeżeli dochody podatnika:

–         Pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

–         Niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko.

b)       Dwojga małoletnich dzieci – 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie), na każde dziecko, bez względu na kwotę dochodów rodziców.

c)       Trojga i więcej małoletnich dzieci – bez względu na kwotę dochodów rodziców, kwota stanowiąca:

–         92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie), na pierwsze i drugie dziecko,

–         139,01 zł miesięcznie (1.668,12 zł rocznie), na trzecie dziecko,

–         185,34 zł miesięcznie (2.224,08 zł rocznie), na czwarte i każde kolejne dziecko.

Posted in News | Aktualności